Privacy verklaring

Stichting Adiona Model – Privacyverklaring ten behoeve van deelnemers van Adiona 

Voorwaarden voor gebruik van dit model 

  1. a. Deze Model Privacyverklaring is opgesteld in opdracht van stichting Adiona tenbehoeve van de bij haar als deelnemer aangesloten kindercoaches en kinderyogadocenten om desgewenst te plaatsen op de eigen website 
  2. b. Gebruik van dit model geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om er voor zorg te dragen dat de door hem/haar gehanteerde Privacyverklaring juridisch juist en volledig is. Stichting Adiona wijst iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het gebruik van dit model, al dan niet in gewijzigde vorm, of gedeeltes daarvan af. 
  3. c. Behoudens schriftelijke toestemming van stichting Adiona is het niet-deelnemers van stichting Adiona niet toegestaan om gebruik te maken van dit model. 

Privacyverklaring Kindercoaching Medemblik


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is www.kindercoaching-medemblik.nl ,gevestigd te Medemblik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75166801


Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert. 

Persoonsgegevens

 

  • Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. 

  • Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld. 

  • Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Alsverwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.  

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 

E-mail

jantien@kindercoaching-medemblik.nl

Telefoon

+31 (0)6 5139 8230

Adres

Pekelharinghaven 22b

1671 HM Medemblik

× Hoe kan ik je helpen?